Rule #1: Life is supposed to be fun!

Google Analytics bao gồm những Mục tiêu nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Google Analytics bao gồm những Mục tiêu nào?

  • Đích đến, Sự kiện, Số lần xem trang, Xã hội
  • Vị trí, Sự kiện, Thời gian, Người dùng mỗi phiên
  • Số lần xem trang, Sự kiện, Giao dịch, Xã hội
  • Đích đến, Sự kiện, Thời lượng, Số trang / Màn hình mỗi phiên

Câu trả lời đúng là: Đích, Sự kiện, Thời lượng, Số trang / Màn hình mỗi phiên

Giải thích: Có 4 loại mục tiêu có sẵn trong Google Analytics.

  • Điểm đến
  • Khoảng thời gian
  • Trang / Phiên
  • Biến cố

Mục tiêu Đích

Mục tiêu này được hoàn thành khi ai đó truy cập trang hoặc màn hình do bạn xác định trong mục tiêu đích.

Mục tiêu thời lượng

Mục tiêu này được ghi lại khi ai đó dành thời gian trên trang web do bạn xác định trên cài đặt mục tiêu.

Trang / Phiên

Khi ai đó truy cập một số trang nhất định được xác định là mục tiêu trong một phiên duy nhất, mục tiêu này đã hoàn thành. Ví dụ: Bạn có thể xác định rằng nếu ai đó đến trang web của bạn và truy cập ít nhất 3 trang, thì mục tiêu sẽ được ghi lại. Sau đó, nếu khách truy cập 3 hoặc nhiều hơn 3 trang, mục tiêu sẽ đạt được.

Mục tiêu sự kiện

Mục tiêu sự kiện đạt được khi ai đó truy cập trang web của bạn và nhấp vào sự kiện được xác định là mục tiêu. Nó có thể là nhấp vào nút phát video, tải xuống ebook, nhấp vào bất kỳ phần tử nào của trang hoặc chỉ cần cuộn xuống.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1012040

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095