Rule #1: Life is supposed to be fun!

Có 2 bộ lọc nào trong báo cáo lịch sử thay đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Có 2 bộ lọc nào trong báo cáo lịch sử thay đổi?

  • Ngày thành lập
  • Địa lý
  • Chiến dịch
  • Loại thay đổi

Các câu trả lời đúng là: Chiến dịch và Loại thay đổi

Giải thích: Nếu bạn nhắm đến một nhà quảng cáo, báo cáo lịch sử thay đổi sẽ liệt kê tất cả các thay đổi được theo dõi đã xảy ra trong nhà quảng cáo và các thực thể của nhà quảng cáo đó trong một phạm vi ngày cụ thể. Để giảm lượng thông tin được hiển thị, bạn có thể xác định phạm vi và lọc báo cáo cho một tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc chiến lược giá thầu cụ thể. Bạn có thể lọc báo cáo lịch sử thay đổi bằng cách sử dụng bất kỳ thuộc tính nào sau đây hoặc kết hợp các thuộc tính.

Id tài khoản, Nhóm quảng cáo, Id nhóm quảng cáo, Chiến lược giá thầu, Id chiến lược giá thầu, Chiến dịch, Id chiến dịch, Loại thay đổi, Đối tượng đã thay đổi, Nhãn, Id nhãn, Hệ thống, Email người dùng.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/7027612

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095