Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chỉ số không thể được ghép nối với các thứ nguyên có cùng phạm vi.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chỉ số không thể được ghép nối với các thứ nguyên có cùng phạm vi.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích: Thứ nguyên là thuộc tính của dữ liệu của bạn. Ví dụ: thứ nguyên Thành phố cho biết thành phố, ví dụ: “Paris” hoặc “New York”, nơi bắt đầu một phiên. Thứ nguyên Trang cho biết URL của một trang được xem.

Metrics là các phép đo định lượng. Chỉ số Số phiên là tổng số phiên. Số liệu Trang / Phiên là số trang trung bình được xem mỗi phiên.

Không phải mọi chỉ số đều có thể được kết hợp với mọi thứ nguyên. Mỗi thứ nguyên và chỉ số đều có phạm vi: cấp người dùng, cấp phiên hoặc cấp lần truy cập. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ có ý nghĩa khi kết hợp các thứ nguyên và chỉ số có cùng phạm vi.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095