Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn mô tả quá trình hoạt động của mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn mô tả quá trình hoạt động của mô hình phân bổ dựa trên dữ liệu như thế nào?

 • Các khoản tín dụng phân bổ theo hướng dữ liệu trên cơ sở tùy ý và có thể ảnh hưởng đến việc tối ưu hóa, đặc biệt khi tận dụng dữ liệu đặt giá thầu tự động.
 • Phân bổ theo hướng dữ liệu sử dụng dữ liệu theo quốc gia hoặc khu vực cụ thể để phân bổ giá trị cho một số điểm tiếp xúc quảng cáo nhất quán trên Mạng Tìm kiếm, cụ thể là.
 • Phân bổ theo hướng dữ liệu ưu tiên các điểm tiếp xúc cụ thể và áp dụng logic tĩnh để chỉ định một giá trị không đổi cho một điểm tiếp xúc dọc theo đường dẫn chuyển đổi.
 • Phân bổ theo hướng dữ liệu tận dụng dữ liệu lịch sử của tài khoản để ghi nhận những điểm tiếp xúc quảng cáo có tác động mạnh nhất trên Tìm kiếm, YouTube và Hiển thị.
 • Câu trả lời đúng là: Phân bổ theo hướng dữ liệu tận dụng dữ liệu lịch sử của tài khoản để ghi nhận những điểm tiếp xúc quảng cáo có tác động mạnh nhất trên Tìm kiếm, YouTube và Hiển thị.

  Giải thích: Khi giải thích quy trình phân bổ theo hướng dữ liệu, chúng tôi có thể nói rằng quy trình này tận dụng dữ liệu lịch sử của tài khoản để xác định các điểm tiếp xúc quảng cáo có ảnh hưởng nhất trên các nền tảng như Tìm kiếm, YouTube và Hiển thị. Phân bổ theo hướng dữ liệu là một mô hình nâng cao so sánh đường dẫn chuyển đổi để xác định các mẫu trong các hoạt động tương tác với quảng cáo dẫn đến chuyển đổi. Nó mang lại nhiều tín nhiệm hơn cho những tương tác hiệu quả này, nâng cao hiểu biết về hiệu quả của quảng cáo. Nó giúp khám phá những yếu tố đóng góp đáng kể cho mục tiêu kinh doanh, tối ưu hóa giá thầu dựa trên dữ liệu hiệu suất và hỗ trợ chọn mô hình phân bổ tốt nhất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095