Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang xử lý một Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google, vốn không có hiệu quả như mong đợi. Bạn đặc biệt muốn tăng số lượng người dùng nhấp vào quảng cáo đó. Hành động nào có thể cải thiện tỷ lệ nhấp vào quảng cáo của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang xử lý một Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google, vốn không có hiệu quả như mong đợi. Bạn đặc biệt muốn tăng số lượng người dùng nhấp vào quảng cáo đó. Hành động nào có thể cải thiện tỷ lệ nhấp vào quảng cáo của bạn?

  • Tăng độ tin cậy của trang web.
  • Giảm tỷ lệ giá thầu trên quảng cáo.
  • Sửa đổi trang đích của quảng cáo để tải nhanh hơn.
  • Thay đổi thông điệp gọi hành động của quảng cáo.

Câu trả lời đúng là: Thay đổi thông điệp gọi hành động của quảng cáo

.

.

.

Bạn đang xử lý một Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trên Google, vốn không có hiệu quả như mong đợi. Bạn đặc biệt muốn tăng số lượng người dùng nhấp vào quảng cáo đó. Hành động nào có thể cải thiện tỷ lệ nhấp vào quảng cáo của bạn?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095