Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đã được thuê làm nhà tư vấn để trợ giúp chủ cửa hàng trực tuyến. Bạn cần hoàn thành việc triển khai các thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của họ. Hai cách mà Hỗ trợ thẻ của Google có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này là gì? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đã được thuê làm nhà tư vấn để trợ giúp chủ cửa hàng trực tuyến. Bạn cần hoàn thành việc triển khai các thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web của họ. Hai cách mà Hỗ trợ thẻ của Google có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này là gì? (Chọn hai.)

  • Nó tự động tạo các đoạn mã thẻ.
  • Nó tạo thẻ Nhận dạng lần nhấp của Google (GCLID).
  • Nó cho bạn biết thẻ nào trên mỗi trang web.
  • Nó cung cấp lý do tại sao các thẻ không hoạt động.

Câu trả lời đúng là: Nó cho bạn biết thẻ nào trên mỗi trang webNó cung cấp lý do tại sao các thẻ không hoạt động.

Giải thích: Hỗ trợ thẻ của Google giúp bạn theo hai cách. Nó cho bạn biết những thẻ nào trên trang mà bạn đang xem và nó cho bạn biết những thẻ đó có hoạt động chính xác hay không.

.

.

.

Bạn được tuyển dụng làm tư vấn viên cho chủ của một cửa hàng trực tuyến. Bạn cần phải hoàn tất việc triển khai các thẻ theo dõi chuyển đổi trên trang web của họ. Phần mở rộng Hỗ trợ thẻ của Google có thể giúp bạn xử lý nhiệm vụ này bằng hai cách nào (Chọn hai phương án).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095