Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể thiết lập quy tắc tự động ở 3 cấp nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể thiết lập quy tắc tự động ở 3 cấp nào?

  • Công cụ
  • Chiến dịch
  • Từ khóa

Các câu trả lời đúng là: Công cụ , Chiến dịch và Từ khóa

Giải thích : Quy tắc tự động thay đổi cài đặt trong chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, từ khóa hoặc mục tiêu sản phẩm dựa trên tiêu chí bạn chỉ định. Thay vì thay đổi cài đặt, bạn có thể tạo quy tắc chỉ thông báo cho bạn khi các chiến dịch hoặc các mục khác phù hợp với tiêu chí bạn chỉ định.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/searchads/answer/2802652

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095