Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể kết hợp số liệu X với thứ nguyên Y trong Google Analytics

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể kết hợp số liệu X với thứ nguyên Y trong Google Analytics

  • Nếu X và Y có cùng phạm vi
  • Nếu X và Y đã được tính toán trước cùng nhau trong một bảng tổng hợp
  • Nếu X và Y trong cùng một nhóm kênh
  • Nếu X và Y có cùng một chiến dịch
  • miễn là không cần lấy mẫu

Câu trả lời đúng là: Nếu X và Y có cùng phạm vi

Không phải mọi chỉ số đều có thể được kết hợp với mọi thứ nguyên. Mỗi thứ nguyên và chỉ số đều có phạm vi: cấp người dùng, cấp phiên hoặc cấp lần truy cập. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ có ý nghĩa khi kết hợp các thứ nguyên và chỉ số có cùng phạm vi. Ví dụ: Số phiên là chỉ số dựa trên phiên, vì vậy nó chỉ có thể được sử dụng với các thứ nguyên cấp phiên như Nguồn hoặc Thành phố. Sẽ không hợp lý nếu kết hợp Phiên với thứ nguyên cấp lần truy cập như Trang.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095